Források / Sources: Francesco Tirelli
Források / Sources: Francesco Tirelli

Források / Sources: Francesco Tirelli

Angiolino Catellani: Il campagnolese Francesco Tirelli – Giusto fra le Nazioni (pdf)

Jichak Meir: Szipur Hajim (pdf)